• เกร็ดความรู้
 • สมัครงาน
 • ติดต่อเรา
Quick link
TH

ข่าวสารจากพีที

“พีที” จับมือ “มูลนิธิพระดาบส” สานต่อโครงการ “พีที เติมพลังสัมมาชีพ ปีที่ 3” ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำจริง สร้างอาชีพ สร้างอนาคต

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG ผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำมัน “พีที” และ ดำเนินธุรกิจพลังงาน ครบวงจร ต่อยอดโครงการสู่ปีที่ 3 ภายใต้แผนโรดแมปซีเอสอาร์ 4 ปี ด้วยการมอบเงินทุนสนับสนุน จัดตั้งโครงการ วิสาหกิจจำลอง “ช่างอาสา พระดาบส” เน้นเรียนรู้แผนธุรกิจและลงมือปฏิบัติจริง พร้อมเชิญชวนคนไทย ร่วมสมทบทุนเพื่อมอบโอกาสสร้างอาชีพ โดยการเติม น้ำมันทุก 5 สตางค์ต่อลิตร ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน – 31 ตุลาคม 2558 ณ สถานีบริการน้ำมันพีที ทั่วประเทศ

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ประธานในพิธีเปิดโครงการ พีที เติมพลังสัมมาชีพ ปีที่ 3 กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิพระดาบสและบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ว่า “มูลนิธิพระดาบสได้ดำเนินงาน สนองตามโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี ”โรงเรียนพระดาบส” ทำหน้าที่ฝึกอบรมความรู้ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตให้แก่ผู้ยากจนด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ตั้งใจแสวงหาความรู้ เพื่อนำไปประกอบสัมมาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมและความพอเพียง เปิดสอนในรูปแบบ การศึกษานอกระบบ หลักสูตร 1 ปี ทั้งหมด 8 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ ช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างซ่อมบำรุง, การเกษตรพอเพียง, ช่างไม้เครื่องเรือน, ช่างเชื่อม และเคหบริบาล ปัจจุบันโรงเรียนพระดาบสสามารถผลิตบุคลากรที่มี คุณภาพไปแล้วกว่า 39 รุ่น

การเข้ามาสนับสนุนของพีทีตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ภายใต้โครงการ “พีที เติมพลังสัมมาชีพ”ถือเป็นแรงขับเคลื่อน สำคัญที่ทำให้ มูลนิธิพระดาบสสามารถพัฒนาการเรียนการสอนและมอบโอกาสให้แก่ผู้ที่ขาดโอกาสได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังช่วยประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพระดาบสให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งในปีที่ผ่านมามีผู้สนใจสมัครเข้าเรียนมากที่สุด จำนวน 700 กว่าคน ทำให้ทางโรงเรียน สามารถคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณภาพ ตรงตามเกณฑ์คุณสมบัติได้อย่างครบถ้วน โครงการ “พีที เติมพลังสัมมาชีพ” จึงนับเป็นอีกหนึ่ง โครงการที่จะช่วยส่งเสริมให้ศิษย์พระดาบสนำความรู้วิชาชีพติดตัวไปประกอบ สัมมาอาชีพ และเป็นกำลังในการพัฒนาชาติต่อไป”

คุณพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) กล่าวถึง โครงการ “พีที เติมพลังสัมมาชีพ ปีที่ 3” ว่า “ปีนี้เป็นปีที่ 3 แล้ว ที่พีทียังคงเดินหน้าสานต่อความตั้งใจ สร้างประโยชน์คืนสู่สังคม ด้วยเจตนารมณ์ของพีทีที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีวิชาชีพ เพราะการสร้างอาชีพ เปรียบเสมือนการเติมพลังให้กับแผ่นดิน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังใช้เป็นใบเบิกทางสู่การเป็นเจ้าของ ธุรกิจในอนาคตได้อีกด้วย ที่ผ่านมาเราพบว่าส่วนใหญ่ผู้มีวิชาชีพที่มีความสามารถทั้งด้านทักษะและฝีมือ ยังคงขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดประสบการณ์ทางธุรกิจ พีทีจึงมองเห็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มคนเหล่านี้ให้สามารถนำความรู้ความสามารถ ด้านวิชาชีพไปประกอบธุรกิจของตัวเอง เพื่อสร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัวตามแนววิถีพอเพียงและยั่งยืน

จึงเป็นที่มาโครงการ “พีที เติมพลังสัมมาชีพ ปีที่ 3” ภายใต้แนวคิด “การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดเพียงแค่ในโรงเรียน แต่เป็นการเรียนรู้ชีวิต ด้วยการลงมือทำจริงที่ไม่มีวันสิ้นสุด” เราจึงจัดตั้ง โครงการวิสาหกิจจำลอง “ช่างอาสา พระดาบส” ร่วมกับโรงเรียนพระดาบส ให้นักเรียนที่กำลังจบการศึกษาได้ใช้ทักษะและฝีมือจากวิชาชีพที่ได้ร่ำเรียน นำมาสร้างเป็นธุรกิจ รายย่อยจำลองเพื่อสร้าง ประสบการณ์การเรียนรู้และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ การบริหารต้นทุนและ การวางแผนระบบการเงินด้วยการ ลงมือปฏิบัติจริง โดยเราตั้งเป้าหมายว่าเมื่อนักเรียนจบการศึกษาแล้วจะสามารถประกอบ ธุรกิจและเป็นเจ้าของกิจการหาเลี้ยงชีพได้ จะช้าหรือเร็วไม่สำคัญ”

การจัดตั้งโครงการวิสาหกิจจำลอง “ช่างอาสา พระดาบส” ภายใต้โครงการ “พีที เติมพลังสัมมาชีพ ปีที่ 3” ในครั้งนี้ทางพีทีได้ ดำเนินการสนับสนุนเงินทุนในด้านต่างๆ อาทิ การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ ทุนค่าอาหาร รวมถึงการ จัดหาบุคลากรที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจแต่ละสาขาวิชาชีพมาเป็นครูพี่เลี้ยง คอยถ่ายทอดประสบการณ์และให้คำแนะนำ ในการทำธุรกิจอย่างเป็นระบบ โดยผู้ที่สนใจสามารถมีส่วนร่วมในการสนับสนุน โครงการนี้ได้ผ่านการเติมน้ำมันที่สถานีบริการ น้ำมันพีที ทุก 5 สตางค์ต่อลิตร เพื่อสมทบทุนมอบแก่มูลนิธิพระดาบส ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน – 31 ตุลาคม 2558

ด้าน ดร.สมยศ เจตน์เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส ถ่ายทอดความรู้สึกต่อโครงการ พีที เติมพลังสัมมาชีพ ว่า “นับตั้งแต่ที่ทางโรงเรียนได้ร่วมมือกับโครงการ พีที เติมพลังสัมมาชีพ ตั้งแต่ปีแรกจนถึงปัจจุบัน ถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่น่าพอใจมาโดยตลอด เห็นได้จากจำนวนผู้ที่มีความตั้งใจในการเรียนรู้แต่ยังขาดโอกาสเข้ามา สมัครเรียนที่โรงเรียนพระดาบส ที่เพิ่มขึ้นทุกปี

สำหรับโครงการวิสาหกิจจำลอง “ช่างอาสา พระดาบส” ภายใต้ โครงการ พีที เติมพลังสัมมาชีพ ในปีที่ 3 นี้ ผมถือว่าเป็นโครงการ นำร่องหลังจบการศึกษา เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงความสามารถและศักยภาพของศิษย์ พระดาบส ในด้านการประกอบอาชีพ ภายใต้สาขาวิชาที่เรียนมา รวมทั้งให้เด็กเหล่านี้ได้เรียนรู้การดำเนินธุรกิจจาก ประสบการณ์จริง โดยให้ศิษย์พระดาบสรุ่นที่ 38 จำนวน 22 คน รวมตัวกันทดลองเปิดร้านรับซ่อมและบริการต่างๆ ภายในพื้นที่ของโรงเรียนพระดาบส จำนวน 12 ร้าน จาก 8 สาขาวิชาชีพ ได้แก่

 1. งานช่างไฟฟ้า: เดินสายไฟฟ้าภายในบ้าน
 2. งานช่างยนต์: ซ่อมมอเตอร์ไซด์ เครื่องยนต์ดีเซลเล็ก
 3. งานช่างแอร์: ซ่อม ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 4. งานช่างไม้: ทำเฟอร์นิเจอร์
 5. งานช่างอิเล็กทรอนิกส์: ทำวิทยุทรานซิสเตอร์
 6. งานช่างแกะสลักน้ำแข็ง: แกะสลักน้ำแข็ง
 7. งานเคหบริบาล: จัดดอกไม้ ตัดเย็บเสื้อผ้า
 8. งานช่างเชื่อม
 9. งานการเกษตร: ติดตา ตอนกิ่งต้นไม้
 10. งานช่างซ่อมอุปกรณ์และเครื่องมือไฟฟ้า
 11. งานช่างทำมุ้งลวดและเหล็กดัด และ
 12. งานช่างพื้นฐาน: งานตะไบเหล็ก
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
 • ประวัติบริษัท
 • ข้อมูลทางการเงิน
 • ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
 • ข้อมูลการปันผล
 • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
 • ห้องข่าว
 • เอกสารและเผยแพร่เพื่อนักลงทุน
 • เว็บแคสและเอกสารนำเสนอ
 • สอบถามข้อมูลนักลงทุน
 • เกี่ยวกับพีทีจี
 • เกี่ยวกับ พีทีจี
 • วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
 • ค่านิยม
 • โครงสร้างคณะกรรมการบริหารองค์กร
 • คลังน้ำมัน
 • สถานีบริการ

 • สมาชิกบัตรพีที แมกซ์
 • ของรางวัล
 • รายละเอียดและเงื่อนไข
 • ผลิตภัณฑ์เเละบริการ
 • มาตรฐาน
 • น้ำมันเชื้อเพลิง
 • น้ำมันเครื่อง พีที แมกซ์นิตรอน
 • ขนส่ง
 • มินิมาร์ท
 • กาแฟพันธุ์ไทย

 • โอกาสทางธุรกิจ
 • สมัครแฟรนไชส์และเช่าสถานีบริการ
 • จัดหาวัสดุ
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • โครงการเพื่อสังคม พีทีจี
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • สมัครงาน
 • ร่วมงานกับเรา
 • เกร็ดความรู้
 • เกร็ดความรู้
 • ข่าวสารและโปรโมชั่น
 • ข่าวสาร
 • โปรโมชั่น
 • โฆษณาและประชาสัมพันธ์
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
PT Call Center
1614
หรือ 02-793-3400