• เกร็ดความรู้
 • สมัครงาน
 • ติดต่อเรา
Quick link
TH
ค่านิยมหลักของเรา
เป็นพลังขับเคลื่อนสู่เป้าหมายเพื่อความสำเร็จ และการเป็นผู้นำ

CTIC

กุญเเจสู่การพัฒนาศักยภาพอย่างไม่หยุดยั้ง

C
T
I
C

CUSTOMER SERVICE

การแสดงออกถึงความพยายามที่จะรับฟัง และเข้าใจลูกค้า (ทั้งภายใน และภายนอกองคค์กร) การรับรู้ถึงความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า รวมทั้งความพยายามที่จะตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

TEAM WORK

ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นสมาชิกหนึ่งของทีม รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการทำงาน การแก้ไขปัญหา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นต่างๆ กับสมาชิกในทีม

INTEGRITY & ETHIC

ความสามารถในการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ และการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ในการทำงาน รวมทั้งการผลักดันให้สมาชิกในทีมเคร่งครัดต่อหลักเกณฑ์และกฎระเบียบของบริษัท

CONTINUOUS IMPROVEMENT

การคิดหาวิธีการที่จะพัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบงานกระบวนการ และขั้นตอนงานใหม่ๆ แทนที่ระบบงาน กระบวนการ หรือขั้นตอนการทำงานปัจจุบัน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ

 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
 • ประวัติบริษัท
 • ข้อมูลทางการเงิน
 • ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
 • ข้อมูลการปันผล
 • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
 • ห้องข่าว
 • เอกสารและเผยแพร่เพื่อนักลงทุน
 • เว็บแคสและเอกสารนำเสนอ
 • สอบถามข้อมูลนักลงทุน
 • เกี่ยวกับพีทีจี
 • เกี่ยวกับ พีทีจี
 • วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
 • ค่านิยม
 • โครงสร้างคณะกรรมการบริหารองค์กร
 • คลังน้ำมัน
 • สถานีบริการ

 • สมาชิกบัตรพีที แมกซ์
 • ของรางวัล
 • รายละเอียดและเงื่อนไข
 • ผลิตภัณฑ์เเละบริการ
 • มาตรฐาน
 • น้ำมันเชื้อเพลิง
 • น้ำมันเครื่อง พีที แมกซ์นิตรอน
 • ขนส่ง
 • มินิมาร์ท
 • กาแฟพันธุ์ไทย

 • โอกาสทางธุรกิจ
 • สมัครแฟรนไชส์และเช่าสถานีบริการ
 • จัดหาวัสดุ
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • โครงการเพื่อสังคม พีทีจี
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • สมัครงาน
 • ร่วมงานกับเรา
 • เกร็ดความรู้
 • เกร็ดความรู้
 • ข่าวสารและโปรโมชั่น
 • ข่าวสาร
 • โปรโมชั่น
 • โฆษณาและประชาสัมพันธ์
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
PT Call Center
1614
หรือ 02-793-3400